Breaking News
Home / Tag Archives: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Tag Archives: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับ ... Read More »