Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / เปิดมาตรการป้องกันการทุจริตเงินอาหารกลางวันนักเรียน

เปิดมาตรการป้องกันการทุจริตเงินอาหารกลางวันนักเรียน

 

เปิดมาตรการ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าไม่ครบถ้วนตามจำนวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน

20029_1_1527759527790_001

ที่มา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

About webmaster