Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / คลังสื่อการเรียนรู้ : Learning Resources

คลังสื่อการเรียนรู้ : Learning Resources

คลังสื่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนให้คุณครูทุกท่าน Download สื่อการเรียนรู้ โดยแจ้งผ่าน OBECLINE2018 ทั้งนี้คุณครูสามารถ Download สื่อได้ที่ คลังสื่อการเรียนรู้ : Learning Resources มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cer.dltv.ac.th/ 

About webmaster