Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

sch-ksp
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
    ปี 2561 คุรุสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯ ที่มีการรวมตัวกันทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ” กิจกรรมที่พัฒนา เช่น วินัยนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น โดยกระบวนการดำเนินงานของเครือข่าย ประกอบด้วย (1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน (3) การร่วมมือ รวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ  (4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน  (5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้คุรุสภาคาดหวังว่าการรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ที่แท้จริงและต่อเนื่องจะทำให้เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” จึงเป็นชุมชนการพัฒนาที่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่วิชาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่สมาชิกให้สมกับความเป็น “ครูมืออาชีพ” อย่างแท้จริง
กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนฯ
1. เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. เครือข่ายระดับกน่วยงานทางการศึกษา
3. เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครูการขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
1. ผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ไดที่ http://bit.ly/plcksp2561  หรือ www.ksp.or.th
2. ผู้สมัครจะต้องใช้บัญชี Goolgle (@gmail.com) ในการเข้ากรอกข้อมูลการสมัคร
3. ผู้สมัครแนบแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2561 (PLC-ksp 1) และหลักฐานประกอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ

หมดเขตการส่งโครงการฯ  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่มา http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1364

About admin