Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สรุปประเด็นสำคัญ พุธเช้าข่าว สพฐ . 22 พฤศจิกายน

สรุปประเด็นสำคัญ พุธเช้าข่าว สพฐ . 22 พฤศจิกายน

obec-news

สรุปประเด็นสำคัญ พุธเช้าข่าว สพฐ . 22 พฤศจิกายน
??*?VTR นายกรัฐมนตรี สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
??+?1) ความสำคัญของวันเด็กสากล 20 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยเน้นย้ำสิทธิของเด็ก 4 ด้าน คือ ด้านการอยู่รอด การปกป้อง การพัฒนาและการมีส่วนร่วม เน้นให้ตระหนักการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมทางครอบครัวและโรงเรียน
??+?2) แนะนำกิจกรรมที่เพิ่มวิสัยทัศน์นักเรียน (การสวนสนามทางเรือ การแข่งขันเครื่องบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา)
 ??*?เลขาฯ พบเพื่อครู บอกเล่าในประเด็น ดังนี้
??+?1) ฝากกำลังใจเพื่อนครูในถิ่นทุรกันดารในการปฏิบัติหน้าที่ สพฐ. มีนโยบายให้กำลังใจ
??+?2) การพัฒนาโรงเรียนชายแดนภาคใต้ โดยการจัดกิจกรรม active learning การนิเทศจิตอาสา มีการจัดศูนย์การสอนภาษาไทย
??+?3) กิจกรรมสภากาแฟ รร. เขตพื้นที่ กทม. เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน top 5 และเตรียมถอดวิธีการโปรแกรมหลักสูตรขยายผลต่อไป โดยใช้กุลยทธ์ลดความความเลื่อมล้ำทางการศึกษา
??+?4) การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลง เน้นย้ำ ผอ.เขต ผอ.รร ในเรื่องความปลอดภัย ให้เดินทางในเวลากลางวัน เชคสภาพรถ คนขับ ครูผู้ควบคุม และสพฐ. มีสถานที่พักในกณี รร. เดินทางไกล สามารถติดต่อที่พักได้ที่ ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดง และสายโรงเรียนทางภาคเหนือที่มหาจุฬาลงกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกโรงเรียนและความปลอดภัย
 ??*?สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.นิจสุดา รองผล. สวก. กล่าวนำเสนอหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 61 ชื่อ ฮีโร่ตัวจิ๋ว ขอบข่ายเนื้อหาหนังสือ??+? 1. พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
??+?2.พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้ารัชกาลที่ 10 ??+?3.คติธรรมสมเด็จพระสังฆราช ??+?4. สารนายกรัฐมาตรี
??+?5.สารรัฐมตรีกระทรวงศึกษาธิการ
??+?6.ผลงานการเขียนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
??+?7.บันทึกเด็กจิตอาสา โดยสามารถสั่งซื้อผ่านเขตพื้นที่
??*? งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผอ.สำนักกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการจัดงานระดับภาคและระดับประเทศ มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับให้เขตพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนมาจัดนิทรรศการระดับภาค รวมถึงในกิจกรรมการแข่งขันทุกกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนเช่นกัน
??*? VTR รร. อนุบาลบางแก้ว พัทลุง เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กำจัดขยะ ตามหลัก 5 R
??+?Reduce (กิจกรรมปั่นจักรยานมา รร จักยานเพื่อน้อง)
??+?Reuse (กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมสมุดเก่าใช้ใหม่ กิจกรรมเขียนเลขหน้าติดสมุดปกกันการฉักสมุดสิ้นภาคเรียนให้คะแนนจิตพิสัย คุณลักษณะเพิ่ม)
??+?Recycle (กิจกรรมทำน้ำหมักเศษอาหาร ธนาคารขยะโรงเรียน ชุมชน)
??+?Repair (กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ใหม่ กิจกรรมของพี่ส่งต่อให้น้อง)
??+?Reject (กิจกรรมลดใช้ปากกาลดคำผิด วัสดุที่เป็นพิษในโรงเรียน)
สพฐ. เตรียมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมขยะเชื่อมโยงบูรณาการคุณธรรม

About admin