Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / แบบอย่างการเป็นผู้นำของในหลวงรัชกาลที่ ๙ / ดร.แพง ชินพงศ์

แบบอย่างการเป็นผู้นำของในหลวงรัชกาลที่ ๙ / ดร.แพง ชินพงศ์

560000010883702


เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่ประชาชนชาวไทยอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักซึ่งเปรียบเสมือน “พ่อหลวงของแผ่นดิน” ผู้ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ผู้ทรงเป็นที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพอยู่หลายด้าน ซึ่งในโอกาสนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการเป็นผู้นำของพระองค์ท่านที่พวกเราทั้งหลายควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อันได้แก่

1. มีความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของการเป็นผู้นำที่ดี ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีหลักการทรงงานที่ให้โดยไม่หวังผลใดตอบแทนและทรงมีความสุขทุกครั้งในการได้ช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงออกเยี่ยมเยียนพสกนิกรอยู่ตลอดเวลาไม่เคยว่างเว้น จึงทรงเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีเมตตาในการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอย่างแท้จริง ในสมัยที่ประเทศไทยมีโรคระบาดหลายอย่างคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้สันหลังอักเสบ โรคเรื้อน พระองค์ได้พระราชทานเงินจากกองทุนอานันทมหิดลในการช่วยเหลือ นอกจากนี้ พระองค์ก็ทรงเอาใจใส่ช่วยเหลือคนพิการทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเป็นพิการทางด้านร่างกายหรือทางด้านสมอง พระองค์ก็ให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ซึ่งยังความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทยถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นเหล่านี้

2. มีความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น ทรงเป็นผู้ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) ซึ่งผลงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านนั้นได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้นถึง 11 ฉบับ อันได้แก่ 

– กังหันชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำ

– ฝนหลวง พระองค์ทรงทำฝนเทียมขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการทดลองต่างๆ สำเร็จออกมาเป็นโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (ไบโอดีเซล), ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ, เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ, อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์,

– โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์, ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย, การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ, โครงการแกล้งดิน นอกจากผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการประดิษฐ์แล้วพระองค์ท่านยังมีผลงานทางด้านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จิตรกรรมฝีพระหัตถ์และทรงพระราชนิพนธ์เพลงมากมาย จึงกล่าวได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีอีกประการหนึ่งของความเป็นผู้นำ

3. มีความเพียรพยายาม พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริริเริ่มโครงการขึ้นมามากมาย โดยในระยะแรกทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการชั่งหัวมัน โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โครงการพัฒนาดอยตุง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งจะเห็นว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ล้วนประสบผลสำเร็จโดยความเพียร มุ่งมั่น อดทน ของพระองค์ท่านทั้งสิ้น 

4. มีความเป็นประชาธิปไตย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิธีบริหารงานโดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับและประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำงานในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยใช้วิธีการระดมสมอง การทำประชาพิจารณ์ โดยยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่คำวิพากษ์วิจารณ์ จึงทำให้งานพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นล้วนแต่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียนมีความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่จำความได้ ก็ได้เห็นการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อพวกเราพสกนิกรชาวไทยจากภาพข่าวในโทรทัศน์และสื่อต่างๆ อยู่ทุกวัน พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีความเรียบง่าย อบอุ่น อ่อนโยน และทรงเป็นกันเองกับพสกนิกรเสมอ พระองค์ท่านเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คราใดที่ประเทศเกิดวิกฤตปัญหา พระองค์ท่านทรงช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้เพื่อทำให้เกิดความสงบสามัคคีขึ้นในประเทศชาติ ด้วยภาวะความเป็นผู้นำที่ดีเลิศของพระองค์ท่าน จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งหากผู้ใดก็ตามนำเอาความเมตตากรุณา ความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายามและความเป็นประชาธิปไตย ไปใช้แก่ตัว แก่องค์กรหรือหน่วยงานของตนแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดังที่เราได้เห็นแบบอย่างจากพระองค์ท่านนั่นเอง

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

About admin