Breaking News
Home / เก็บจากสื่อ / โฆษณาดีดี..ก้าว….ที่เปลี่ยนชีวิตพ่อ

โฆษณาดีดี..ก้าว….ที่เปลี่ยนชีวิตพ่อ

เรื่องราวของผู้ป่วยพาร์กินสันที่ได้รับแร­งบันดาลใจจากเรื่องจริงของผู้ป่วยที่ต้องเ­ผชิญกับอาการต่างๆ ของโรคที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสั่น สภาพแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้า ตลอดจนการเดินที่ติดขัด แต่โดยท้ายที่สุดผู้ป่วยพาร์กินสันก็กลับม­าก้าวเดินได้ง่ายขึ้นอีกครั้งเพราะความไม่­ย่อท้อ บวกกับตัวช่วยอย่างไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย­เซเรบอสอวอร์ด โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพา­ร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ยังคงมีการพัฒนาอย่­างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากแบรนด์ สภากาชาดไทย และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

ร่วมบริจาคโดยตรงที่บัญชี “กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพา­ร์กินสัน” ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่ 045-582-9596 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chulapd.org

สำหรับ ทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebros Awards) เป็นทุนวิจัยจาก มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไท­ย ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภช­นศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันท­างวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ช่วยยกร­ะดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวน ปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่ ประธานกรรมการโครงการทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2650-9777 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท­ี่ www.brandsworld.co.th

About admin