Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / ข่าวดี! สพม.31 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 23 อัตรา

ข่าวดี! สพม.31 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 23 อัตรา

นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 31 เปิดเผยว่า สพม. เขต 31 ประสงค์จะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558 จำนวน 23 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษไทย 1 อัตรา ได้แก่ น.ส.ณัฐวดี นราพล วิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา ได้แก่ น.ส.จิราพร พูนกระโทก, น.ส.อาภาพรรณ ทองย้อย, น.ส.สุจิตรา กาสสกุล

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ได้แก่ น.ส.วรินทร์ลัดดา เกินแก้ว, น.ส.คนารัตน์ กงขุนทด, นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 อัตรา ได้แก่ นายจีระวัฒน์ นกเทศ, นางรำพึง ช่วยสำโรง, น.ส.ณัฐพร ประจักษ์สูตร์, น.ส.วันวิสาข์ นวนมา, น.ส.เพ็ญนภา ทัดมาลา, นายเปรียว ฝันดี, น.ส.กรรณิกา ถาดสำโรง, น.ส.ดารุณี ชนะพันธ์

วิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา ได้แก่ นายเจษฎา เลิศอุดมโชค, นายปัญญา สิทธิเสือ, นายนภดล กุดแถลง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา ได้แก่ น.ส.รัชฎา เรืองวงษ์งาม วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา ได้แก่ น.ส.ปิยรส ลาภารัตน์ วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา ได้แก่ นายพงษกร สมอบ้าน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ได้แก่ น.ส.ศศิธร แอบโคกสูง และวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ได้แก่ น.ส.วรัญญา วิยาสิงห์ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าว เข้ารับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-4439-5225 หรือ www.mattayom31.go.th ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการเรียกบรรจุไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไปบรรจุแทน

About admin