Breaking News
Home / ทำดี..มีโชว์ / เรื่องดีดี-วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษา “พระ-เณร” พร้อมเด็กด้อยโอกาสกว่า 1.3 ล้านบาท

เรื่องดีดี-วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษา “พระ-เณร” พร้อมเด็กด้อยโอกาสกว่า 1.3 ล้านบาท

วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษา2
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กล่าวรายงานต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญในฐานะประธานมอบทุนการศึกษาภายในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพปีที่ 8 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เมื่อสมัยเป็นพระมหาปัญญา อินฺทปญฺโญ ได้ปรารภถึงการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้เริ่มการให้ทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียน และนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2486 เป็นต้นมา แต่ยังให้เป็นจำนวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อท่านดำรงตำแหน่งที่อุบาลีคุณูปมาจารย์ ท่านได้สานต่อเจตนารมณ์การให้ทุนการศึกษาในทุกระดับ โดยขยายการให้ทุนมากขึ้น
“สำหรับปี 2559 วัดไร่ขิงสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน และนักศึกษา ดังนี้ นักธรรมชั้นเอก 4 รูป นักธรรมชั้นโท 5 รูป นักธรรมชั้นตรี 3 รูป รูปละ 3,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 236 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 213 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทั้งหมด 461 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,347,000 บาท” พระเทพศาสนาภิบาล กล่าว

วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษา

วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษา3

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/36655

About admin