Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / โฮมฮักรักลูกหลาน‘บ้านนามั่ง’ส่งเสริมสุขภาพ(นร.)ระดับเพชร

โฮมฮักรักลูกหลาน‘บ้านนามั่ง’ส่งเสริมสุขภาพ(นร.)ระดับเพชร

student

โฮมฮักรักลูกหลาน‘บ้านนามั่ง’ส่งเสริมสุขภาพ(นร.)ระดับเพชร

            สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง สุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญหากคนเรารักษาสุขภาพตัวเองดี การดำเนินชีวิตต่างๆ ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต เราจะทำอย่างไรให้เขาเจริญเติบโตไปตามมาตรฐาน และไม่มีภาวะขาดสารอาหาร ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขึ้น เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีกันมากขึ้น อย่างเช่น โรงเรียนบ้านนามั่ง ที่ได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยได้รับการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้จากโรซ่า

“ประภากร จันทระวิชะ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนามั่ง จ.อุดรธานี หนึ่งในผู้ที่เข้าอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เล่าว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นโครงการที่ดี ช่วยพัฒนาสุขภาพของคนในโรงเรียน และชุมชนได้มาก ปัจจุบันนี้เด็กๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่เมื่อก่อนเด็กในโรงเรียนจะมีร่างกายไม่ค่อยสมดุลกับช่วงอายุ บางคนก็ผอมมาก บางคนก็อ้วนจนเกินวัย

แต่ปัจจุบันนี้เด็กในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเหมาะสมกับเกณฑ์อายุ โดยโรงเรียนของเรามีวิธีการจัดการกับปัญหาเด็กอ้วนคือ การไม่เปิดให้ขายนมหรือน้ำอัดลม ไม่ว่าจะเป็นขนมลูกอม ขนมหวาน หรือแม้แต่ขนมที่ทางโรงเรียนเห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะจัดการห้ามไม่ให้นำมาขายเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

“ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับทางโครงการโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี ซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยส่งเสริมในด้านความรู้ วิธีการที่ถูกต้องให้แก่โรงเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเร็วขึ้น โฮมฮักสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนทั้งโรงเรียน จัดอบรมให้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ทั้งในเรื่องการกินให้ถูกหลักโภชนาการ การทำความสะอาด การล้างมือ และการรักษาความสะอาดในโรงเรียน ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพที่ดีมากขึ้น” ประภากร กล่าว

“นางสมร ศิลาคม” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามั่ง กล่าวว่า โรงเรียนได้แก้ไขปัญหา 1.สุขภาพนักเรียน 2.ปัจจัยที่จะทำให้สุขภาพนักเรียนไม่ดี มีปัจจัยหลายอย่างคือ ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในเรื่องสุขภาพนักเรียน ที่สำคัญเลยคืออาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี นี่คือสามอย่างที่โรงเรียนเน้น

สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คือ โรงเรียนบ้านนามั่ง เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีวัตถุประสงค์อยู่ 6 ข้อ และข้อแรกคือ ดูแลเรื่องโภชนาการ โรงเรียนจึงมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์ ข้อนี้เป็นสำคัญ โดยเริ่มจากการดูแลเรื่องอาหารไม่ให้เด็กอ้วน เตี้ย หรือผอมจนเกินกว่าเกินมาตรฐาน เรื่องที่สองคือเรื่องฟัน และที่สำคัญคือสุขาต้องน่าใช้ ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมโครงการระดับเพชร

ทั้งนี้ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรซ่า) ก็ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยการให้ความรู้ จัดอบรม จัดประชุม พาไปดูงาน โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการโฮมฮักรักลูกหลานที่โรซ่าจัดขึ้นนี้ ทางโรงเรียนจึงได้เอามาปรับปรุงทั้งหมด 19 ตัวชี้วัดของกรมอนามัย โดยสำนักงานอนามัยที่ 6 ที่ขอนแก่น ได้มาประเมินและปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และนอกจากนั้น สพฐ.ก็มาประเมินและยกย่องโรงเรียนบ้านนามั่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุขภาพดี

“นางจันทร์เพ็ญ ผาระสิทธิ์” ครูโรงเรียนบ้านนามั่ง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนามั่งได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเป็นเวลา 3 ปี เพิ้งได้รับรางวัลมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมีประโยชน์ต่อโรงเรียนมาก ทั้งครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน ดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี จนได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยโรซ่าได้ยื่นมือเข้ามาช่วยตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและดูแลทางโรงเรียนมาเรื่อยๆ

โดยการจัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเกี่ยวกับสุขภาพมาให้ความรู้ทั้งครูและนักเรียนอยู่เสมอ นอกจากนั้นโครงการโฮมฮักรักลูกหลานได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้งครูและนักเรียน รวมทั้งแม่บ้านก็ได้เข้าร่วมอบรมด้วย ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและนำข้อมูลมาปรับใช้อยู่เสมอ ทำให้ความรู้ที่ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำให้ความรู้ที่ได้จากโครงการนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20160205/221778.html

About koung