Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก โอกาสที่เท่าเทียม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก โอกาสที่เท่าเทียม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

thaisch-plublic-for-childe

สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก โอกาสที่เท่าเทียม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

 สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก โอกาสที่เท่าเทียม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เป็นระบบบริการ การคุ้มครองทางสังคมอย่างหนึ่ง ภายใต้ระบบสวัสดิการเพื่อการคุ้มครองทางสังคมในระบบสากล โดยผู้รับ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ หรือไม่ต้องจ่ายเงินนั่นเอง(บริการฟรีจากรัฐ) สำหรับประเทศไทยเรา มีบริการฟรีหลายอย่าง เช่น
-การให้บริการการรักษาพยาบาลฟรี หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
-นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งรัฐอุดหนุนให้นักเรียน ๕ รายการ
-เบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า
-และบริการอื่นๆฟรี ที่รัฐบาลจัดให้
สำหรับ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก ประเทศไทยยังไม่มีการให้บริการ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ดำเนินการแล้ว คือ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะนี้ประเทศไทย มีนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก โดยจะดำเนินการผ่านกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยข้อเสนอเงินอุดหนุนเด็กต่อหัว จากเดิมเสนอไว้ประมาณ 600 บาท/คน/เดือน และถูกปรับลดลงเหลือ 400 บาท/คน/เดือน ส่วนช่วงอายุเด็กเดิม เริ่มจาก 0-6 ปี ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 0-1 ปี (ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน : น่าจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น งบประมาณรวมทั้งประเทศ และรัฐอุดหนุนฟรี ในกลุ่มอายุดังกล่าวไปบางส่วนในทางอ้อมแล้ว เช่น การบริการฟรีด้านการประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ การบริการฟรีและเงินอุดหนุนรายหัว ด้านการศึกษาในช่วงปฐมวัย)
ผลดีโครงการ/นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 3 ด้าน
1. ด้านทรัพยากรมนุษย์ เด็กจะมีผลการเรียนดีขึ้น สำเร็จการศึกษามากขึ้น และเงินอุดหนุนเด็กครอบคลุมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคือค่าอาหาร จะทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี ลดการเกิดโรคต่าง ๆ จนถึงวัยชรา
2. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะช่วยสร้างแรงงานคุณภาพให้เป็นผู้เสียภาษีที่มีศักยภาพ เม็ดเงินที่ไหลไปสู่มือของประชาชนจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง ระดับชาติและท้องถิ่น อีกทั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนเด็ก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้เพื่อผู้สูงอายุ จะมีแนวโน้มที่ลดลงในอนาคต เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3. ด้านความสมานฉันท์ทางสังคม เงินอุดหนุนเด็กช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสของเด็กในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และช่วยลดโอกาสในการที่พ่อหรือแม่จะละทิ้งลูกให้อยู่กับคนอื่น
ความคืบหน้าของโครงการ
กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สภาพัฒน์ ได้ประชุมร่วมกันกำหนดเป้าหมาย (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เพื่อจะนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวาระต่อไป เนื้อหาประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอ คือ จัดให้มีโครงการนำร่องสำหรับเงินอุดหนุนโดยจะจ่ายให้กับแม่ที่ยากจน อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจนแบบถ้วนหน้า โดยมีเงื่อนไข คือ คุณแม่กลุ่มเป้าหมายต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ได้รับสิทธิ์จากการเบิกต้นสังกัด(ข้าราชการ) และฝากครรภ์ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2559
เรียบเรียงโดย วันชัย ดอนเมือง
ข้อมูลอ้างอิง
http://www.siamsport.co.th/Organize.asp?O=2766
http://thaipublica.org/2015/03/tdri-2558-2/
http://www.newsplus.co.th/60635

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.